Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné k 01. září 2016


I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kurzech a navštěvováním společenských akcí pořádaných COOL DANCE s.r.o. mezi klientem a COOL DANCE s.r.o..

2. Klientem COOL DANCE s.r.o. je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s COOL DANCE s.r.o. smlouvu některým z následujících způsobů:

a. odesláním elektronické přihlášky na www.cooldance.cz,

b. ústním souhlasem s odesláním elektronické přihlášky udělený osobně administrativnímu pracovníku COOL DANCE s.r.o. na recepci COOL DANCE s.r.o.,

c. ústním souhlasem s odesláním elektronické přihlášky udělený telefonicky administrativnímu pracovníku COOL DANCE s.r.o. na telefonní infolince COOL DANCE s.r.o.,

d. zakoupením vstupenky či gardenky nebo jejím převzetím na recepci COOL DANCE s.r.o.,

e. nabytím vstupenky či gardenky jiným způsobem než způsobem uvedeným pod písm. d. tohoto odstavce.

Klientem je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. až c. zmocnila jinou osobu (např. taneční partner u párových kurzů). Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až e. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. V případě, že klient COOL DANCE s.r.o. není plnoletý, vykonává za něj práva a povinnosti v rozsahu, ve kterém klient nemá k těmto právům a povinnostem způsobilost, jeho zákonný zástupce.

4.Pokud se potenciální klient chce před přihlášením do kurzu nebo zaplacením kurzovného přijít podívat do sálu, v němž bude probíhat výuka, nebo na lekci vybraného kurzu, je to možné po předchozí domluvě s COOL DANCE s.r.o.. 

5. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:

a. kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný COOL DANCE s.r.o. ve stanovených termínech a prostorách,

b. lekcí jednotlivé výukové hodiny v rámci konkrétního kurzu,

c. účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušné kurzovné,

d. návštěvníkem klient, který nabyl vstupenku některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. d. nebo e.,

e. akcí jednorázové zvláštní události pořádané COOL DANCE s.r.o. přístupné návštěvníkům, jako jsou například plesy, prodloužené lekce, tančírna, semináře apod.,

f. průkazkou účastníka kurzu elektronická plastová či obdobná karta předaná účastníkovi kurzu ze strany COOL DANCE s.r.o. se jménem a příjmením účastníka kurzu a označením kurzu, který je účastník kurzu na základě přihlášení způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek a úhrady kurzovného oprávněn navštěvovat

g. vstupenkou doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní akci nebo lekci,

h. gardenkou permanentní vstupenka, která opravňuje klienta navštěvovat jako divák lekce základních tanečních kurzů pro mládež,

i. recepcí platební místo COOL DANCE s.r.o. na adrese Madridská 9, Praha 10 a dále mobilní pokladny při lekcích

II. Termíny lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

1.Termíny kurzů pořádaných COOL DANCE s.r.o. jsou zveřejněny na internetových stránkách www.cooldance.cz

2. Rozpis lekcí stanovující datum, čas a místo konání každé z nich je uvedený v úvodním dopise, který klient obdrží v elektronické podobě bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek,

3. COOL DANCE s.r.o. je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je COOL DANCE s.r.o. povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany COOL DANCE s.r.o.. 

4. Neúčast klienta na lekcích či akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany COOL DANCE s.r.o. 

5. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může COOL DANCE s.r.o. nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, COOL DANCE s.r.o. může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.


III. Předepsané oblečení na lekce a akce, přístup na lekce a akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů
 

1. Vzhledem k tomu, že kurzy a akce pořádané COOL DANCE s.r.o. jsou svojí povahou společenské, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro daný kurz, lekci či akci vyžadováno:

a. Předepsané oblečení pro daný kurz, případně zvláštní oblečení pro konkrétní lekci, je specifikováno vždy v úvodním dopise pro daný kurz. Dále je předepsané oblečení uvedeno také na internetových stránkách COOL DANCE s.r.o. www.cooldance.cz

b. Předepsané oblečení na akci je specifikováno vždy buď na vstupence na danou akci nebo pozvánce a na internetových stránkách COOL DANCE s.r.o. www.cooldance.cz 

2. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá COOL DANCE s.r.o. své kurzy či akce, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci, která nezanechává stopy na parketu či tanečním povrchu v sále a která tento povrch nepoškozuje.

3. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí může být důvodem pro nevpuštění na lekci či akci ze strany COOL DANCE s.r.o. nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce či akce.

4. COOL DANCE s.r.o. vystaví každému účastníkovi kurzu průkazku v papírové, či elektronické (el. Plastová karta) formě, která ho opravňuje k účasti na lekcích kurzu, do něhož se přihlásil některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Účastník kurzu je povinen předložit průkazku účastníka kurzu před vstupem na lekci.

5. Pokud účastník kurzu průkazku ztratí nebo je mu odcizena, na recepci COOL DANCE s.r.o. mu bude za manipulační poplatek ve výši 100-200,- Kč (dle typu) vystavena nová průkazka.

6. Přístup na lekci je umožněn jen účastníkům kurzu, v jehož rámci se tato lekce koná, nebo návštěvníkům, kteří jsou držiteli platné vstupenky na lekci nebo gardenky.

7. Do sálů, ve kterých COOL DANCE s.r.o. pořádá své kurzy a akce, je zakázáno vnášet:

a. zbraně, pyrotechniku, plechovky, a jiné nebezpečné předměty,

b. omamné, návykové nebo toxické látky. 

8. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci či akci COOL DANCE s.r.o. nebo mohou být v tomto stavu z lekce či akce vykázáni.

9. Všechny sály, ve kterých COOL DANCE s.r.o. pořádá své kurzy a akce včetně přilehlých prostor (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis. 

10. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž COOL DANCE s.r.o. pořádá své kurzy a akce, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy a akce konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny COOL DANCE s.r.o. a jí pověřených osob a pracovníků Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.

11. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci či akci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení kurzovného či vstupného a COOL DANCE s.r.o. není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci či akci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.


IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

1. Na lekcích či akcích pořádaných COOL DANCE s.r.o. mohou být pořizovány ze strany COOL DANCE s.r.o. audiovizuální záznamy – především fotografie a video.

2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta, mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách COOL DANCE s.r.o. nebo použity na jiných propagačních materiálech COOL DANCE s.r.o..

 

3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.

 

4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí či akcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem COOL DANCE s.r.o. je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci či pořadatele dané akce. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení, a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce či akce.

 

5. Pokud COOL DANCE s.r.o. zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je COOL DANCE s.r.o. oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo COOL DANCE s.r.o. na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.


V. Platební a stornovací podmínky

1. Pokyny k platbě kurzovného klient dostává v úvodním dopise bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek elektronicky e-mailem na adresu klienta uvedenou v přihlášce (u párových kurzů na e-mailovou adresu partnera i partnerky) obratem po odeslání přihlášky.

2. V úvodním dopise je uvedený termín splatnosti pro daný kurz (obvykle 7 – 14 dnů, v některých případech až před zahájením první lekce). Klient se zavazuje, že v termínu splatnosti uhradí kurzovné bankovním převodem na účet COOL DANCE s.r.o. nebo hotově na recepci COOL DANCE s.r.o.. V případě platby bankovním převodem se za datum zaplacení kurzovného považuje datum, kdy byla platba připsána na účet COOL DANCE s.r.o.

3. Pokud je z ceny kurzu poskytnuta klientovi ze strany COOL DANCE s.r.o. množstevní sleva (např. pro pár, skupinu, objednání několika kurzů najednou apod.) a klient přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat (např. odhlášení partnera v případě párové slevy, nesplnění dohodnutého počtu účastníků kurzu pro skupinovou slevu, stornování jednoho z kurzů s nárokem na vrácení kurzovného při objednání několika kurzů najednou apod.), je klient povinen uhradit rozdíl mezi plnou cenou kurzu a cenou kurzu po odečtení slevy bezprostředně poté, co přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat, nejpozději však po obdržení výzvy k doplacení tohoto rozdílu ze strany COOL DANCE s.r.o.. 

4. Ke každé platbě kurzovného je COOL DANCE s.r.o. povinna vystavit doklad o jejím přijetí. U platby v hotovosti COOL DANCE s.r.o. vystaví příjmový doklad oproti předání finanční hotovosti, u platby bankovním převodem pošle klientovi e-mailem do 14 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o spárování platby s přihláškou. Na vyžádání vystaví COOL DANCE s.r.o. každému účastníkovi kurzu k platbě také daňový doklad.

5. Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti je COOL DANCE s.r.o. oprávněna odstoupit od smlouvy, přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.

6. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je COOL DANCE s.r.o.  oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly COOL DANCE s.r.o.. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se COOL DANCE s.r.o. vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit COOL DANCE s.r.o. číslo účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.

7. Cena za vstupenku je splatná při převzetí vstupenky. Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a ze strany COOL DANCE s.r.o. nebude poskytnuta žádná kompenzace. Stejné pravidlo se vztahuje i na poukázku ke konzumaci na rautu na lekci stolování a na poukázku na vyzvednutí skupinové fotografie z tanečních kurzů pro mládež.

8. Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně a to napsáním žádosti na email cooldance@ppig.cz, kdy mu bude obratem poslán storno formulář

9. Při stornování přihlášky před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku. Stornopoplatek činí při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 25 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 50 % kurzovného. Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího formuláře uvedeného v odst. 8 tohoto článku COOL DANCE s.r.o..

10. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí v úvodním dopise. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.

11. V případě, že účastník kurzu po zahájení z jakéhokoliv důvodu není schopen dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník kurzu je povinen sdělit COOL DANCE s.r.o. jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

12. Výjimku z čl. V. odst. 11 lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoliv pouze jeho část, doložené lékařským potvrzením). Pro udělení této výjimky je potřeba vyplnit v rámci stornovacího formuláře (viz čl. V, odst. 9.) také formulář určený pro lékařské potvrzení a originál tohoto potvrzení zaslat písemně na adresu COOL DANCE s.r.o. nebo jej předat pracovníkovi COOL DANCE s.r.o. na recepci COOL DANCE s.r.o.. Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení COOL DANCE s.r.o. a účastník kurzu na ni nemá nárok.

13. Po udělení výjimky dle odst. 12 tohoto článku si účastník kurzu může vybrat z následujících možností:

a. V případě, že účastník kurzu zvolí vrácení peněz, převede mu COOL DANCE s.r.o. bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu ve stornovacím formuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu sníženou o 20 % administrativních nákladů nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí (vyplnění storno formuláře a doručení originálu formuláře pro lékařské potvrzení).

b. V případě, že účastník kurzu zvolí převedení lekcí konaných po přerušení jeho účasti v kurzu do dalšího turnusu stejného typu a úrovně kurzu, budou mu tyto lekce převedeny v plném rozsahu (tedy bez odečtení administrativních nákladů). Účastník kurzu je v takovém případě povinen tyto lekce vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od data, kdy k přerušení účasti v kurzu došlo, jinak propadají bez nároku na náhradu. Účastník kurzu se také v tomto případě zavazuje akceptovat v plném rozsahu budoucí podmínky daného kurzu – den a čas konání, příp. změnu sálu, lektora apod. Pokud nebude alespoň jeden kurz stejného typu a úrovně ve lhůtě 1 roku od okamžiku, kdy k převedení lekcí došlo, ze strany COOL DANCE s.r.o. uspořádán, vrátí COOL DANCE s.r.o. účastníkovi kurzu bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu ve storno formuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu bez dalších srážek a stornopoplatků.

Datem přerušení účasti v kurzu se rozumí datum doručení storno formuláře uvedeného v odst. 8 tohoto článku COOL DANCE s.r.o..

14. Domluvený termín individuální lekce s lektorem COOL DANCE s.r.o. je možné stornovat bez sankce nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Při zrušení 12 hodin až 24 hodin před jejím plánovaným začátkem činí stornovací poplatek 50 % z ceny této lekce, při zrušení 12 hodin a méně před začátkem propadá cena lekce celá. Stornování lekce je nutné provést dvojím způsobem současně: SMS či telefonním hovorem s lektorem individuální lekce a zároveň e-mailem na adresu COOL DANCE s.r.o.: cooldance@ppig.cz Stornování individuální lekce je provedeno pozdějším z těchto úkonů.


VI. Odpovědnost za škodu a zdravotní způsobilost

1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním COOL DANCE s.r.o., ostatním klientům COOL DANCE s.r.o. a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu COOL DANCE s.r.o. bezodkladně uhradit v plné výši.

2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je COOL DANCE s.r.o. oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo COOL DANCE s.r.o. na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno.

3. COOL DANCE s.r.o. neručí za odložené věci v šatnách. Cenné věci si klient může vzít sebou do sálu. Šatny slouží pouze k odkládání oděvů a předmětů pouze po dobu konání lekce, na kterou je klient řádně přihlášen. COOL DANCE s.r.o. si vyhrazuje právo po zavírací době šatny vyklidit, včetně obsahu zamčených skříněk. Obsah bude odložen po dobu 30 dnů, kdy si ho klient může vyzvednout. Následně bude obsah zlikvidován.

4. COOL DANCE s.r.o. neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu či během akce.

5. Pokud klient trpí zdravotním problémem, musí účast na kurzu, lekci, akci pořádanou COOL DANCE s.r.o.  konzultovat s lékařem. COOL DANCE s.r.o. nenese zodpovědnost za případné zdravotní problémy. Klient musí vždy o svém zhoršeném zdravotním stavu informovat svého lektora. Stejné podmínky platí i pro těhotenství.

6. V případě, že klient onemocní infekční nemocí, zavazuje se klient, nebo zákonný zástupce o takové skutečnosti neprodleně informovat lektora COOL DANCE s.r.o., a po dobu infekčnosti nemůže kurz, lekci, či akci pořádanou COOL DANCE s.r.o. navštěvovat, z důvodu ochrany ostatních účastníků.

7. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích COOL DANCE s.r.o. je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.


VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení

1. Za účelem pořádání kurzů a akcí COOL DANCE s.r.o. shromažďuje osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů, a to včetně data narození, bylo-li v přihlášce požadováno a vyplněno (týká se především dětských a juniorských kurzů). Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů a akcí. COOL DANCE s.r.o.  je oprávněna zpracovávat tyto údaje ručně i automatizovaným způsobem, sama nebo prostřednictvím třetích osob.

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy dle čl. I. odst. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Klient uzavřením této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby COOL DANCE s.r.o. jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním. Uzavřením této smlouvy klient dává souhlas i se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, provozovaného za účelem ochrany majetku klientů, COOL DANCE s.r.o. i třetích subjektů. Souhlas se zpracováním podle tohoto odstavce je udělen na dobu neurčitou.

3. Požádá-li klient o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, je mu COOL DANCE s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta, příjemci, případně kategoriích příjemců. COOL DANCE s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou náhradu nákladů. 

4. Klient dává COOL DANCE s.r.o. výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně. Klient je oprávněný výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to v případě elektronických obchodních sdělení kliknutím na příslušný odkaz uvedený v závěru každého obchodního sdělení a v případě listinných obchodních sdělení písemně na adresu sídla COOL DANCE s.r.o.

5. Výše uvedený souhlas klienta se zpracováním osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy a ostatních kontaktních údajů za účelem evidence a propagace COOL DANCE s.r.o. se uplatní i po skončení smlouvy mezi klientem a COOL DANCE s.r.o., a to na dobu deseti let po skončení smlouvy, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví povinnost COOL DANCE s.r.o. uchovávat tyto údaje po dobu delší.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Všeobecných obchodních podmínek jako celku. 

2. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci COOL DANCE s.r.o. nebo klientů.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce COOL DANCE s.r.o. a na vyžádání na recepci COOL DANCE s.r.o. a jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.9. 2016 v plném rozsahu.

 

 

Rozumím
###message